Jord- & skogsbruk

Café | Gårdsbutik | Öppen KRAV-gård | Boende | 5 km söder om Vimmerby

vinterbild
fire
fåren2020
gräslök
rosenbönor

Skogsbruk

Skogsbruket i Ingebo by bygger på mångfald och skogsmarken är certifierad enligt FSC och PEFC. Den största delen av skogsmarken brukas traditionellt med tall, gran och löv för kvalitetsproduktion av timmer och massaved.


Kontinuitetsskogsbruk samt lövskog i anslutning till hagmarker bildar oaser i landskapet där både människor och djur trivs. Kontinuitetsskogsbruk innebär att marken varit kontinuerligt bevuxna med träd under lång tid. I Ingebo sköts den betespräglade och plockhuggna ”bondeskogen” i anslutning till byn enligt kontinuitetsskogsprincipen.


I strävan att höja andelen löv i byn Ingebo anlades ett lövhägn för 11 år sedan. Hägnet är 1ha stort och innehåller ek, lind, avenbok, fågelbär och masurbjörk. Lövhägnet är öppet för besökare och mer information finns att ta del av i anslutning till hägnet.

I den gröna skogbruksplanen beskrivs skogsmarken i Ingebo by på följande vis:

”Byn Ingebo har varit brukad sedan långt tillbaka i historien. Betydande arealer var tidigare öppna skogsbeten och åker-och ängsmark. Odlingsrösen och torpruiner förekommer över stora delar av fastigheten. Flera fornminnen registrerade hos Länsstyrelsen finns på fastigheten. Det förekommer ett flertal fasta kulturmiljöer

t ex stenmurar, vattenkällor, kolbottnar samt en väl bevarad ruin av en kolarkoja.


Arronderingen är mycket god, hela arealen samlad i ett skifte. Fastigheten gränsar mot Stångån i öster och Kungsvägen i väster. Andelen skogsmark är 70%. Trädslagsfördelning: tall 66%, gran 28% och löv 6%.


Sett på landskapsnivå ligger fastigheten i, vad som brukar kallas Östra Götalands brandregion. Området kännetecknas av tidigare hög brandpåverkan, i vissa delar hög andel löv, låg nederbörd och låg humiditet. På denna fastighet kan man hitta värdefulla miljöer i form av tallskog på hällmark, barrblandskog på torr, frisk och fuktig mark med pågående betespåverkan, barr-lövblandskog vid vattenanknutna miljöer, alsumpskog, primär-sekundär lövblandskog på torr, frisk och fuktig mark i hagmarksmiljö, spridda ädla lövträd utanför skogsmarken vilka är prioriterade biotoper med extra skyddsvärde i regionen.


Gamla hagmarker som vuxit igen har restaurerats. Ett område nära byn har höga naturvärden med gamla lövträd och ädellöv. Naturvården fördelas på 0,5ha NO och 14,2ha NS. Två nyckelbiotoper finns registrerade.”

Brukshästen Rasmus från Eriksgården drar ut björktimmer efter gallring i vårt lövhäng

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse”

Tomas Tranströmer

Kontaktuppgifter

kristina@ingebohagar.se, 070-6583212


Följ oss i sociala medier: Facebook & Twitter

#ingebohagar #ingebo